Kuribo64 Wiki
Home | ForumsLogin

WIKI BACKUP

Back to listing

Full Camera Definition List

Here is a list of all camera definitions from SMG1's main.dol. TODO: Add for SMG2.

.data5:805300A0 off_805300A0: .long CAM_TYPE_XZ_PARA # DATA XREF: sub_800A0E0C+14o
.data5:805300A0 # sub_800A0E0C+1Co ...
.data5:805300A0 # "CAM_TYPE_XZ_PARA"
.data5:805300A4 .long ParallelJap # "ò+ìs"
.data5:805300A8 .long loc_800A03C0
.data5:805300AC .long 0x1000000
.data5:805300B0 .long CAM_TYPE_TOWER # "CAM_TYPE_TOWER"
.data5:805300B4 .long TowerJap # "ôâ"
.data5:805300B8 .long loc_800A03F8
.data5:805300BC .long 0x1000000
.data5:805300C0 .long CAM_TYPE_FOLLOW # "CAM_TYPE_FOLLOW"
.data5:805300C4 .long FollowJap # "âtâHâìü["
.data5:805300C8 .long loc_800A0430
.data5:805300CC .long 0x1000000
.data5:805300D0 .long CAM_TYPE_WONDER_PLANET # "CAM_TYPE_WONDER_PLANET"
.data5:805300D4 .long PlanetJap1 # "âvâëâlâbâg"
.data5:805300D8 .long loc_800A0468
.data5:805300DC .long 0x1000000
.data5:805300E0 .long CAM_TYPE_POINT_FIX # "CAM_TYPE_POINT_FIX"
.data5:805300E4 .long FixedPointJap1 # "è«æSî+ÆF"
.data5:805300E8 .long loc_800A04A0
.data5:805300EC .long 0x1000000
.data5:805300F0 .long CAM_TYPE_EYEPOS_FIX # "CAM_TYPE_EYEPOS_FIX"
.data5:805300F4 .long FixedPointJap2 # "ÆFô_"
.data5:805300F8 .long loc_800A04D8
.data5:805300FC .long 0x1000000
.data5:80530100 .long CAM_TYPE_SLIDER # "CAM_TYPE_SLIDER"
.data5:80530104 .long SliderJap # "âXâëâCâ_ü["
.data5:80530108 .long loc_800A0510
.data5:8053010C .long 0x1000000
.data5:80530110 .long CAM_TYPE_INWARD_TOWER # "CAM_TYPE_INWARD_TOWER"
.data5:80530114 .long TowerInsideJap # "ôâôaòö"
.data5:80530118 .long loc_800A0548
.data5:8053011C .long 0x1000000
.data5:80530120 .long CAM_TYPE_EYEPOS_FIX_THERE # "CAM_TYPE_EYEPOS_FIX_THERE"
.data5:80530124 .long SpotFixedPointJap # "é+é¦ÅOÆFô_"
.data5:80530128 .long loc_800A0580
.data5:8053012C .long 0x1000000
.data5:80530130 .long CAM_TYPE_TRIPOD_BOSS # "CAM_TYPE_TRIPOD_BOSS"
.data5:80530134 .long TripodBossJap # "ÄOïrâ{âX"
.data5:80530138 .long loc_800A05B8
.data5:8053013C .long 0x1000000
.data5:80530140 .long CAM_TYPE_TOWER_POS # "CAM_TYPE_TOWER_POS"
.data5:80530144 .long TowerWithSubTargetsJap # "ôâüiâTâuâ^ü[âQâbâgòté½üj"
.data5:80530148 .long loc_800A05F0
.data5:8053014C .long 0x1000000
.data5:80530150 .long CAM_TYPE_TRIPOD_PLANET # "CAM_TYPE_TRIPOD_PLANET"
.data5:80530154 .long TripodPlanetJap # "ÄOïrÿfÉ»"
.data5:80530158 .long loc_800A0628
.data5:8053015C .long 0x1000000
.data5:80530160 .long CAM_TYPE_DEAD # "CAM_TYPE_DEAD"
.data5:80530164 .long NormalDeathJap # "Æ-ÅfÄÇûS"
.data5:80530168 .long loc_800A0660
.data5:8053016C .long 0x1000000
.data5:80530170 .long CAM_TYPE_INWARD_SPHERE # "CAM_TYPE_INWARD_SPHERE"
.data5:80530174 .long InwardSphereJap # "ïàôaòö"
.data5:80530178 .long loc_800A0698
.data5:8053017C .long 0x1000000
.data5:80530180 .long CAM_TYPE_RAIL_DEMO # "CAM_TYPE_RAIL_DEMO"
.data5:80530184 .long RailDemoJap # "âîü[âïâfâé"
.data5:80530188 .long loc_800A06D0
.data5:8053018C .long 0x1000000
.data5:80530190 .long CAM_TYPE_RAIL_FOLLOW # "CAM_TYPE_RAIL_FOLLOW"
.data5:80530194 .long RailFollowJap # "âîü[âïâtâHâìü["
.data5:80530198 .long loc_800A0708
.data5:8053019C .long 0x1000000
.data5:805301A0 .long CAM_TYPE_TRIPOD_BOSS_JOINT # "CAM_TYPE_TRIPOD_BOSS_JOINT"
.data5:805301A4 .long TripodBossJointJap # "ÄOïrâ{âXâWâçâCâôâg"
.data5:805301A8 .long loc_800A0740
.data5:805301AC .long 0x1000000
.data5:805301B0 .long CAM_TYPE_CHARMED_TRIPOD_BOSS # "CAM_TYPE_CHARMED_TRIPOD_BOSS"
.data5:805301B4 .long TripodBossJointGazeJap # "ÄOïrâ{âXâWâçâCâôâgÆìÄï"
.data5:805301B8 .long loc_800A0778
.data5:805301BC .long 0x1000000
.data5:805301C0 .long CAM_TYPE_OBJ_PARALLEL # "CAM_TYPE_OBJ_PARALLEL"
.data5:805301C4 .long ParallelObjectJap # "âIâuâWâFò+ìs"
.data5:805301C8 .long loc_800A07B0
.data5:805301CC .long 0x1000000
.data5:805301D0 .long CAM_TYPE_CHARMED_FIX # "CAM_TYPE_CHARMED_FIX"
.data5:805301D4 .long SanboJap # Pokey = Sanbo
.data5:805301D8 .long loc_800A07E8
.data5:805301DC .long 0x1000000
.data5:805301E0 .long CAM_TYPE_GROUND # "CAM_TYPE_GROUND"
.data5:805301E4 .long GroundJap # "Ænû-"
.data5:805301E8 .long loc_800A0820
.data5:805301EC .long 0x1000000
.data5:805301F0 .long CAM_TYPE_TRUNDLE # "CAM_TYPE_TRUNDLE"
.data5:805301F4 .long TrundleJap # "âgâëâôâhâï"
.data5:805301F8 .long loc_800A0858
.data5:805301FC .long 0x1000000
.data5:80530200 .long CAM_TYPE_CUBE_PLANET # "CAM_TYPE_CUBE_PLANET"
.data5:80530204 .long CubePlanetJap # "âLâàü[âuÿfÉ»"
.data5:80530208 .long loc_800A0890
.data5:8053020C .long 0x1000000
.data5:80530210 .long CAM_TYPE_INNER_CYLINDER # "CAM_TYPE_INNER_CYLINDER"
.data5:80530214 .long InnerCylinderJap # "ë~ô¢ôaòö"
.data5:80530218 .long loc_800A08C8
.data5:8053021C .long 0x1000000
.data5:80530220 .long CAM_TYPE_SPIRAL_DEMO # "CAM_TYPE_SPIRAL_DEMO"
.data5:80530224 .long SpiralDemoJap # "ùåÉ·âfâé"
.data5:80530228 .long loc_800A0900
.data5:8053022C .long 0x1000000
.data5:80530230 .long CAM_TYPE_TALK # "CAM_TYPE_TALK"
.data5:80530234 .long TalkJap # "ënÿb"
.data5:80530238 .long loc_800A0938
.data5:8053023C .long 0x1000000
.data5:80530240 .long CAM_TYPE_MTXREG_PARALLEL # "CAM_TYPE_MTXREG_PARALLEL"
.data5:80530244 .long ParallelMatrixRegisterJap # "â}âgâèâNâXâîâWâXâ^ò+ìs"
.data5:80530248 .long loc_800A0970
.data5:8053024C .long 0x1000000
.data5:80530250 .long CAM_TYPE_CHARMED_VECREG # "CAM_TYPE_CHARMED_VECREG"
.data5:80530254 .long VectorRegisterAttentionJap # "âxâNâgâïâîâWâXâ^Æìû+"
.data5:80530258 .long loc_800A09A8
.data5:8053025C .long 0x1000000
.data5:80530260 .long CAM_TYPE_MEDIAN_PLANET # "CAM_TYPE_MEDIAN_PLANET"
.data5:80530264 .long MedianPlanetAttentionJap # "Æåô_Æìû+âvâëâlâbâg"
.data5:80530268 .long loc_800A09E0
.data5:8053026C .long 0x1000000
.data5:80530270 .long CAM_TYPE_TWISTED_PASSAGE # "CAM_TYPE_TWISTED_PASSAGE"
.data5:80530274 .long TwistedPassageJap # "é-é¦éOë±ÿL"
.data5:80530278 .long loc_800A0A18
.data5:8053027C .long 0x1000000
.data5:80530280 .long CAM_TYPE_MEDIAN_TOWER # "CAM_TYPE_MEDIAN_TOWER"
.data5:80530284 .long MedianTowerCameraJap # "Æåô_ôââJâüâë"
.data5:80530288 .long loc_800A0A50
.data5:8053028C .long 0x1000000
.data5:80530290 .long CAM_TYPE_CHARMED_VECREG_TOWER # "CAM_TYPE_CHARMED_VECREG_TOWER"
.data5:80530294 .long VectorRegisterTowerAngleCorrectionCameraJap # "VecRegèpôxòGɦôââJâüâë"
.data5:80530298 .long loc_800A0A88
.data5:8053029C .long 0x1000000
.data5:805302A0 .long CAM_TYPE_FRONT_AND_BACK # "CAM_TYPE_FRONT_AND_BACK"
.data5:805302A4 .long FrontAndBackCameraJap # "ò\\ùáâJâüâë"
.data5:805302A8 .long loc_800A0AC0
.data5:805302AC .long 0x1000000
.data5:805302B0 .long CAM_TYPE_RACE_FOLLOW # "CAM_TYPE_RACE_FOLLOW"
.data5:805302B4 .long RaceFollowJap # "âîü[âXùpâtâHâìü["
.data5:805302B8 .long loc_800A0AF8
.data5:805302BC .long 0x1000000
.data5:805302C0 .long CAM_TYPE_2D_SLIDE # "CAM_TYPE_2D_SLIDE"
.data5:805302C4 .long Slide2DJap # "éQécâXâëâCâh"
.data5:805302C8 .long loc_800A0B30
.data5:805302CC .long 0x1000000
.data5:805302D0 .long CAM_TYPE_FOO_FIGHTER # "CAM_TYPE_FOO_FIGHTER"
.data5:805302D4 .long FooFighterJap # "âtü[âtâ@âCâ^ü["
.data5:805302D8 .long loc_800A0B68
.data5:805302DC .long 0x1000000
.data5:805302E0 .long CAM_TYPE_FOO_FIGHTER_PLANET # "CAM_TYPE_FOO_FIGHTER_PLANET"
.data5:805302E4 .long FooFighterPlanetJap # "âtü[âtâ@âCâ^ü[âvâëâlâbâg"
.data5:805302E8 .long loc_800A0BA0
.data5:805302EC .long 0x1000000
.data5:805302F0 .long CAM_TYPE_BLACK_HOLE # "CAM_TYPE_BLACK_HOLE"
.data5:805302F4 .long BlackHoleJap # "âuâëâbâNâzü[âï"
.data5:805302F8 .long loc_800A0BD8
.data5:805302FC .long 0
.data5:80530300 .long CAM_TYPE_ANIM # "CAM_TYPE_ANIM"
.data5:80530304 .long AnimationJap # "âAâjâü"
.data5:80530308 .long loc_800A0C10
.data5:8053030C .long 0
.data5:80530310 .long CAM_TYPE_DPD # "CAM_TYPE_DPD"
.data5:80530314 .long DPDUni # "écéoéc"
.data5:80530318 .long loc_800A0C48
.data5:8053031C .long 0x1000000
.data5:80530320 .long CAM_TYPE_WATER_FOLLOW # "CAM_TYPE_WATER_FOLLOW"
.data5:80530324 .long WaterFollowJap # "ÉàÆåâtâHâìü["
.data5:80530328 .long loc_800A0C80
.data5:8053032C .long 0x1000000
.data5:80530330 .long CAM_TYPE_WATER_PLANET # "CAM_TYPE_WATER_PLANET"
.data5:80530334 .long UnderwaterPlanetJap # "ÉàÆåâvâëâlâbâg"
.data5:80530338 .long loc_800A0CB8
.data5:8053033C .long 0x1000000
.data5:80530340 .long CAM_TYPE_WATER_PLANET_BOSS # "CAM_TYPE_WATER_PLANET_BOSS"
.data5:80530344 .long UnderwaterPlanetBossJap # "ÉàÆåâvâëâlâbâgâ{âX"
.data5:80530348 .long loc_800A0CF0
.data5:8053034C .long 0x1000000
.data5:80530350 .long CAM_TYPE_RAIL_WATCH # "CAM_TYPE_RAIL_WATCH"
.data5:80530354 .long RailAttentionJap # "âîü[âïÆìû+"
.data5:80530358 .long loc_800A0D28
.data5:8053035C .long 0x1000000
.data5:80530360 .long CAM_TYPE_SUBJECTIVE # "CAM_TYPE_SUBJECTIVE"
.data5:80530364 .long SubjectiveJap # "Äsè-"
.data5:80530368 .long loc_800A0D60
.data5:8053036C .long 0x1000000

Page rendered in 0.013 seconds. (2048KB of memory used)
MySQL - queries: 17, rows: 66/66, time: 0.010 seconds.